Football : Umugwi w'Intamba mu Rugamba uva he ukaja he?

Vyanditswe itariki 31.07.2017

 

Mw’ijoro ryo kur’uyu wa gatandatu 29 Mukakaro mu gisagara ca El Obeid muri Sudani, umugwi nserukiragihugu w’Uburundi warasezeye itike rya CHAN 2014 ukuwemwo n’umugwi wa Sudani mu gutsindwa 1-0 mu rukino rwo gusubiriza inyuma yo kunganya 0-0 mu rukino rwambere rwari rwabereye i Bujumbura kuwa 23 Mukakaro. Abakunzi b’umupira w’amaguru mu Burundi eka mbere n’Abarundi isinzi barababajwe n’iryo kugwamwo bakaba baranashikirije vyinshi bibaza ko vyoba vyaritumye. Mbega turavye mu biharuro vy’umwimbu w’Intamba mur’iyi myaka iheze, har’ico twosangamwo kiduha gutahura ivyaraye bibaye, har’inyishu twoshobora kwiyumvira dusesanguye ivyo biharuro n’ibindi vyaranze umugwi mur’iyi myaka ? Nivyo tugomba turabire hamwe.

 

Abakinyi 11 batanguye mu rukino Soudan 1-0 Burundi Abahagaze: Yousouf Nyange Ndayishimiye, Moussa Omar, Caleb Bimenyimana, David Nshimirimana, Franck Barirengako, Gaël Duhayindavyi(c) Abunamye: Tresor Ndikumana, Papa Claude Nahimana, Jonathan Nahimana, Jean Claude Ndarusanze, Rashid Léon Harerimana

 

Uko umugwi w ‘Intamba mu Rugamba wagiye urigenza kuva mu 2008

 

Mu gutahura ibituma umugwi w’Uburundi ugira ibibazo mu gutera intambwe mu mahiganwa akomakomeye, birakenewe ko umuntu atereza amaso inyuma akaraba uko umugwi wagiye urigenza, ari navyo bifasha gutahura ahari ingorane muri rusangi. Uru rukurikira n’urutonde twashoboye kwegeranya rurimwo ivyavuye mu nkino zose umugwi nserukiragihugu w’Uburundi wagiye urakina mu mahiganwa atandukanye no mu nkino za kivandimwe. Tugwihweze maze dusesangure ibiharuro rutwereka


Urwo rutonde rw’inkino tworukuramwo ibihe biharuro?


1. Mur’izo nkino zishika ku 77, Uburundi bwatsinze 28, bunganya 20 buca butsindwa 29, n’ukuvugako igice c’intsinzi kingana n’ibice 36% bikaba vyerekana ko muri rusangi Umugwi w’Intamba mu rugamba uronka intsinzi nkeya.

2. Mu nkino 25 Uburundi bwakiniye hakurya y’amazi mu kurondera amatike y’ibikombe bitandukanye no mu nkino za kivukanyi, bwatsinze incuro 5 gusa, bunganya incuro 4 buca butsindwa incuro 16 zose n’ukuvuga ibice 64%, bikaba bigaragara cane ko Intamba zitoroherwa na gato iyo zikiniye hanze y’imbibe z’igihugu.

3. Mur’ico kiringo c’ivyo biharuro, Uburundi bwakiriye inkino 28, buca butsinda 14, bunganya 8 buca butsindwa 6 n’ukuvuga ibice 21% vyo gutsindwa na 50% vyo gutsinda. Ivyo birerekana ko umugwi w’Uburundi ugerageza kuvyifatamwo neza i muhira, ariko ibice 50% vy’itsinzi ni bike cane biciye bifatana no gutsindwa ku bice 64% umugwi usohotse. Ivyo biharuro birerekana neza ko imwe mu nyishu y’ibibazo vy’Intamba ar’ukwubaka umugwi uturirwako iyo wakiriye, ari navyo kenshi bitanga akaryo ko kuronka amatike y’amahiganwa mpuzamakungu. Igice ca kabiri co gukemura ico kibazo coca kiba kwubaka umugwi udatsindwa vyoroshe iyo usohotse, nk’uko ibiharuro bivyerekana.

4. Mu nkino 77 ziri kur’urwo rutonde twegeranije, Uburundi bwahuye n’ibihugu biri mu karere ka CECAFA incuro 42 butsinda inkino 20, bunganya 10 buca butsindwa 12 (intsinzi 47,6%; gutsindwa 28,5%). Mu zindi nkino 35 zo kur’urwo rutonde, Uburundi bwakinye n’ibihugu biva mu tundi turere two ku mugabane wa Africa, bwatsinze 8 (harimwo 4 bwatsinze Seychelles), bunganya 8 buca butsindwa 19 (intsinzi 22,8%, gutsindwa 54%). Ibi biharuro birerekana neza ko umugwi w’Intamba utoroherwa na gato imbere y’imigwi yitwa ko ikomakomeye yo ku mugabane. Vyerekana kandi ko mu karere turimwo ka CECAFA umugwi w’Intamba uvyifatamwo neza muri rusangi kuko ufise umwimbu umeze neza mu nkino n’imigwi yo muriko. Ariko rero, ibiharuro bitandukanye vyo mur'iyi myaka iheze birerekana neza ko muri rusangi, imigwi yo mu karere ka CECAFA iri ku rugero ruto ari naco gituma mu kwubaka umugwi w’Intamba ukomeye ata wofatira ku mwimbu ugira imbere y’imigwi yo mu karere ka CECAFA, uturorero:

- Ku rutonde rwa FIFA rw’uko imigwi nserukirabihugu irutana ruheruka (Ruheshi 2017), mu migwi 27 yambere kuri 54 yo muri CAF ku mugabane wa Africa, harimwo 2 gusa yo mu karere ka CECAFA (Ouganda wa 15 na Kenya wa 18), iyisigaye yose tuyisanga mu migwi 27 yanyuma (Tanzaniya wa 30, Uburundi wa 35, Urwanda wa 36, Ethiopia wa 38, Sudani y’Epfo wa 43, Sudani wa 49, Djibouti wa 51, Erythrée wa 53 na Somalia wa 54) .

- Dufatiye ku nkino 77 nyene zanyuma imigwi imwimwe yo mu karere ka CECAFA iheruka gukina, dusanga Uburundi buri mu yifise umwimbu mwiza n’ibice 36% vy’intsizi kuko burushwa na Ouganda (49,3%) gusa, ibindi vyose bifise umwimbu w’intsinzi uri musi y’uw’Uburundi.

5. Mu ntsinzi 28 Uburundi bufise ku nkino 77 z’urutonde twegeranije, Uburundi bumaze gutsinda rimwe gusa umugwi uri muri 27 yambere ku rutonde rw’imigwi ya Africa ruheruka gusohorwa na FIFA, hari kuwa 29 Ruhuhuma 2012 aho Uburundi bwirahira Zimbabwe 2-1. Izindi ntsinzi 27 zisigaye ni ku migwi twokwita mitomito dufatiye ku rutonde rwa FIFA rw’uko imigwi isumbana, mbere mur’izo 27, intsinzi 12 ni ku migwi ya Djibouti, Seychelles na Somalia, imwe mu migwi yanyuma mu mupira w’amaguru muri Africa.

6. Mu nkino 77 twegeranije, Uburundi bwatsinze ibitsindo 93 butsindwa 74, bisigura urugero rw' igitsindo 1,2 bwatsinze ku rukino na 0,96 bwinjijwe ku rukino. Dukuyemwo inkino 9 Uburundi bwakinye n'ibihugu vya Djibouti na Somalia biri mu migwi itsinda vy'imbonekarimwe, dusanga Uburundi bufise umwimbu muto cane kuko buca bugira ibitsindo bwinjije 64 mu nkino 68 (0,94 ku rukino) na 71 bwinjijwe mu nkino 68 (1,04 ku rukino).

Umuntu asesanguye ivyo biharuro rero, akaraba n’ibindi tutashitseko mur’uyu mwihwezo, arashobora kubona neza ko muri rusangi umwimbu w'Umugwi w’Intamba mu Rugamba werekana ko ugifise urugero ruto ugereranije n'iyindi yo ku mugabane wa Africa. Vyongeye, naho mur'iyi myaka iheze umugwi w'Uburundi wavyifashemwo neza mu nkino zawuhuje n'imigwi yo mu karere, turavye umwimbu w'iyitari mike muriyo twovuga ko imaze gutera intambwe Uburundi butarashikako kuko nk'akarorero,ibihugu 6 vyo mu karere ka CECAFA biramaze kwitaba inkino za CAN (Ethipie incuro 10 uranagitwara mu 1962,Soudan 8 ugitwara rimwe nawo nyene mu 1970, Ouganda 6, Kenya 5, Urwanda na Tanzania 1).

 

Hokorwa iki kugira umugwi w'Intamba ukomere?

 

Dufatiye ku mwihwezo wavuye mu biharuro bitandukanye vy'umwimbu w'Intamba, biragaragara ko umugwi udakomeye bihagije ku buryo wogira icizere kinini co kuronka amatike canke ikibanza ciza mu mahiganwa akomakomeye. Tugerageje kugira ico dutereye mu gushikiriza ivyokorwa kugira ibintu bihinduke, ahanini twovuga ibi bikurikira:

1. Kugira umugambi utomoye wo ku kiringo kinini (long terme) utegura umugwi w'Intamba wo mu myaka iza, ivyo bikaba vyaratangujwe mu kuvira hasi umupira w'abakiri bato aho hamaze gutunganywa amahiganwa atari make kuva ku bana batarenza imyaka 15 kuduga. Ivyo bizotuma hategurwa abakinyi bakomakomeye kuva ku banyegori gushika ku basatirizi kuko abana bazoba bakuze bategurirwa ikibanza runaka banigishwa n'ibikigenga vyose. Tuboneyeho n'akaryo ko gutera intege ababandanya bashinga amashure yo kwigisha umupira w'amaguru kuko ari intambwe ikomeye cane mu gutegura imigwi ya kazoza y'ijunja.

2. Kunagura ihiganwa ryo ku rwego rw'igihugu (Ligue Nationale A,B) haba mw'itunganywa ryaryo canke kurironderera uburyo buhagije. Ihiganwa ry'igihugu niryo soko ry'umugwi nserukiragihugu ari naco gituma umugambi uwariwo wose wo kwubaka umugwi w'Intamba ukomeye utegerezwa guherekezwa n'imigambi yo gukomeza ihiganwa, imigwi n'abakinyi. Ico n'igikorwa cega Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru n'ibisata vyaryo, amashirahamwe y'ubudandaji(entreprises), imigwi yo nyene ubwayo (clubs), ibinyamakuru bitandukanye (media) hamwe n'abakunzi b'umupira. Iyo mice uko ari itanu ikoranye neza uburyo busanzwe buboneka mu mupira w'amaguru mu Burundi bushobora kwiyongera cane, ivyo navyo bigatuma ihiganwa ritera imbere, urugero rw'abakinyi rukongerekana ku buryo bava mu Burundi ar'uko bagiye mu migwi ya rutura muri Africa no kw'isi. Uko iyo mice itanu yokorana mu guha uburyo umupira w'amaguru mu Burundi tuzobigarukako mu misi iza.

3. Izo nkino 77 Uburundi buheruka gukina bwazishikanye mu myaka icenda, tudetereye akajisho mu bindi bihugu vyo mu karere ka CECAFA, dusanga ibihugu vyinshi vyashikanye ico gitigiri c'inkino mu myaka iri hagati y'ine n'indwi, ahanini bikaba vyashobotse kubera inkino za kivukanyi nyinshi. Izo nkino zirafasha cane mu gutegura amahiganwa kuko zitanga ifatiro ry'imyiteguro, kurondera uburyo bwo kuzigwiza no gukina n'imigwi ikomakomeye vyotanga iyindi ngoga ku mugwi w'Intamba mu Rugamba

4. Guhimiriza gukoresha ibiharuro mu gutegura abakinyi n'inkino. Ishirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Burundi ryaragize amasezerano n'ishirahamwe Instat rikomeye cane mu buhinga bwo kwegeranya no kwihweza ibiharuro biva mu nkino, ico kikaba ari ikintu ciza cane gishobora guteza imbere bikomeye itegurwa ry'inkino zitandukanye. Ariko naho bir'uko, biragaragara ko ibiharuro bitangwa n'iryo shirahamwe bidakoreshwa bihagije kuko ata kiboneka kirahinduka mu mikenyuro ikoreshwa, ivyo navyo bigatuma imigwi ija mu mashamba itazi igaca inkoni itazi kandi ibikenewe ngo bihinduke bihari. Harakenewe isekeza ryo guhimiriza abegwa bose n'itegurwa ry'imigwi gukoresha ibiharuro kuko biri mu buhinga bwa none bwo gutegura inkino mbere bikaba bimaze guhabwa ikibanza kinini cane mu migwi itari mike muri Africa.

5. Kwiga no kwigishanya ibijanye n'ico umwe wese ajejwe (professionalisme). Biramaze kugaragara cane ko umugwi w'Intamba mu Rugamba ukundwa cane n'abakunzi b'inkino mu Burundi aho badahengeshanya kugira ico bashikirije mu vyozana intsinzi canke ico baneguye iyo itabonetse. Ariko naho bir'uko, gutanako umwikomo no gutungana intoke, kenshi biva ku kudashira imbere ico umwe wese ajejwe, biramaze gufata ikibanza kinini mu mwihwezo w'ivyokorwa, ivyo navyo akaba ata kindi bizana atar'ugusambura gusumba. Guhindura iyo ngendo mu kwihwereza hamwe icokorwa umwe wese mu bimwega, biri mu bintu vyotuma umupira w'amaguru utera imbere mu Burundi.

Ivyo hamwe n'ibindi vyinshi mushobora kwiyumvira mugashikiriza mubicishije muri kino kinyamakuru c'inkino canyu, ni bimwe mu vyofasha kwubaka umugwi ukomeye w'Intamba mu Rugamba mu gihe mbere watanguye neza ihiganwa ryo kurondera amatike ya CAN 2019 rizobandanya mu kwezi kwa Ntwarante kw'umwaka uza. Tubahaye ikaze hano musi muri commentaires mushikirize ico mwiyumvira cose kur'ibi twabashikirije

Diègue Nifasha

 

 

Ico mwiyumvira kur'iyi nkuru :

 

 

 

Mondial 2018, Itsinda A

Russie 5-0 Arabie S.
Egypte 0-1 Uruguay

Mondial 2018, Itsinda B

Maroc 0-1 Iran
Portugal 3-3 Espagne

Mondial 2018, Itsinda C

France 2-1 Australie
Pérou 0-1 Danemark

Mondial 2018, Itsinda D

Argentine 1-1 Islande
Croatie 2-0 Nigeria

Mondial 2018, Itsinda E

Costa Rica 0-1 Serbie
Bresil 1-1 Suisse

Mondial 2018, Itsinda F

Allemagne 0-1 Mexique
Suède 1-0 Corée du Sud

Mondial 2018, Itsinda G

Belgique 3-0 Panama
Tunisie 1-2 Angleterre

 

Mondial 2018

Kuwa 18/06, Itsinda G
Belgique 17:00 Panama
Tunisie 21:00 Angleterre